<kbd id="sbw59nnw"></kbd><address id="z156t2l4"><style id="5rb0uz5s"></style></address><button id="vyft8aif"></button>

     谁看

     谁看

     系主任
     罗伯特garot
     212.237.8680
     rgarot@jjay.cuny.edu
     520.34hh

     副系主任
     理查德Ocejo
     212.237.8687
     rocejo@jjay.cuny.edu 
     520.12hh

     行政专家
     托马斯平滑
     212.887.6123
     althomas@jjay.cuny.edu
     520.01 HH

     部秘书
     特里萨rockett
     212.237.8666
     trockett@jjay.cuny.edu
     520.02 HH

     MAJOR ADVISORS- SOCIOLOGY & CRIMINOLOGY
     弹簧20                                                                                                                                                                               杰恩穆尼   jmooney@jjay.cuny.edu                                                                                                                   罗伯特garot     rgarot@jjay.cuny.edu                                                                                                                       马卡希特·比利奇   mbilici@jjay.cuny.edu                                                                                                                                                         

     社会学学士
     主要协调员
     TBA
      

     犯罪学学士学位
     主要协调员
     安德鲁·卡门                                                                                                                                              212.237.8695                                                                                                                                           akarmen@jjay.cuny.edu                                                                                                                                                520.24hh

     争议解决证书和次要

     协调员和顾问
     玛丽亚·沃尔普
     212.237.8692
     mvolpe@jjay.cuny.edu
     520.40 HH

     纽约市立大学争议解决中心
     玛丽亚·沃尔普
     212.237.8692
     mvolpe@jjay.cuny.edu
     520.40 HH

     在国际刑事司法领域的学士学位课程

     协调
     茫崖纳塔拉
     mnatarajan@jjay.cuny.edu
     212.237.8673
     63205个HH

     在国际犯罪和司法艺术学位课程的主 
     导向器                                                                                                                                                                                              贾纳 arsovska                                                                                                                                                            jarsovska@jjay.cuny.edu                                                                                                                                                          212.393.6345   房间636.12hh

     在刑事司法博士课程
     主管人员 
     德博拉Koetzle
     212-621-3758
     dkoetzle@jjay.cuny.edu 
     636.16 HH

     副执行官
     瓦利王公
     212.237.8675
     vrajah@jjay.cuny.edu
     636.03 HH

      

      

       <kbd id="z2uho429"></kbd><address id="f4lhrlt9"><style id="a7wa0yz4"></style></address><button id="v4iw7lry"></button>